Herbicidy
 Nazov Popis
 Adengo SC  preemergentný a skoro postemergentný selektívny herbicíd určený na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín v kukurici
 Afalon 45 SC  preemergentný herbicíd proti dvoklíčnolistovým burinám v mnohých plodinách
 Agil 100 EC  postemergentný herbicíd proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách a lesnom hospodárstve
 Agritox 50 SL  proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách, jadrovinách, kôstkovinách, egrešoch, čiernych ríbezliach, viniči hroznorodom, chmeli, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv
 Agroxone  selektívny rastový herbicíd, určený na postemergentnú likvidáciu širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v obilninách, ovocných sadoch a vinohradoch, na lúkach, pasienkoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Ally 20 WG  moderný herbicíd do ozimných a jarných obilnín proti širokému spektra dvojklíčnolistových burín, vrátane pichliača, fialiek, hluchaviek, úhorníkov a štiavov
 Autor  selektívne ošetrenie repky ozimnej proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám
 Arrat  určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných plodinách
 Atlantis WG selektívny herbicíd pre použitie v pšenici
 Attribut  selektívny herbicíd určený na ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a stoklasov v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale
 Aurora 40 WG  postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale
 Axial 050 EC  selektívny postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ničenie jednoročných trávovitých burín – hlavne metlička obyčajná, ovos hluchý - v pšenici a jačmeni
 Banvel 480 S  selektívny postrekový herbicíd určený na postemergentné ničenie širokolistových burín v obilninách
 Basagran 600  na ničenie dvojklíčnolistových burín v poľnohospodárskych plodinách
 Basamid granulát  určený na dezinfekciu pôdy proti patogénnym pôdnym hubám, pôdnym škodcom a burinám
 Basta 15  neselektívny prípravok určený na desikáciu porastov a taktiež na reguláciu výskytu burín v sadoch jadrovín, kôstkovín, vo vinohradoch, na záhonoch okrasných rastlín pred ich vzídením a vo výsadbách okrasných drevín
 Betanal Expert  selektívny postemergentný herbicíd pre použitie v cukrovej a kŕmnej repe proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoklíčnolistovým burinám krátko po ich vzídení
 Biplay Star  širokospektrálny postemergentný herbicíd určený na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca obyčajného, pichliača roľného v obilninách bez podsevu
 Bromotril 25 SC  postemergentný herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách, v obilninách s podsevom lucerny a v kukurici
 Butisan 400 SC  na ničenie jedno- a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky, horčice a kapustovej zeleniny
 Butisan Star  na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v horčici, repke ozimnej a jarnej
 Calisto 480 SC  selektívny herbicíd s novým mechanizmom účinku určený k preemergentnej, skorej postemergentnej a postemergentnej aplikácii v kukurici proti dvojklíčnolistovým burinám a ježatke
 Casper 55 WG  selektívny postemergentný herbicíd, špecialista na kontrolu jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v kukurici s výrazným reziduálnym účinkom
 Cerone 480 SL  postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu
 Clinic  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Cirrus CS  proti dvojklíčnolistovým burinám v repke, zemiakoch
 Cliophar 300 SL  herbicíd určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín v obilninách, kukurici, repe, repke olejnej a v ďalších plodinách
 Colzor Trio  selektívny preemergentný herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej a jarnej
 Command 36 CS  preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam v repke, zemiakoch, hrachu a sóji
 Corello proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách
  
 Cougar Forte  selektívny herbicíd proti jednoklíčnolistovým a dvojklíčnolistovým burinám pre použitie v ozimných obilninách na jeseň
 Devrinol 45 F  herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch a repke ozimnej
 Dicopur D na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici
 Dicopur M 750  na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v semených porastoch tráv, v ovocných sadoch, vo vinohradoch, chmeli, kukurici, ďateline lúčnej a na železniciach
 Dominator  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Dual Gold 960 EWC  herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie prosovitých tráv v hrachu, bôbe, sóji, slnečnici, kukurici, zemiakoch, lupine, repke, repe cukrovej a kŕmnej a šošovici
 Elastiq  prípravok na zníženie predzberových a zberových strát v repke
 Emblem PRO  postemergentný herbicídny prípravok je určený na ničenie lipkavca, láskavca a jednoročných dvojlíčnolistových burín, v kukurici
 Epilog  postemergentná kontrola trávovitých aj dvojklíčnolistových burín v kukurici
 Escort nový  selektívny herbicídny postrekový prípravok určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v hrachu, v peluške a sóji
 Esteron  herbicid proti bežným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách
 Fusilade Forte  selektívny herbicíd formulovaný určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesníctve
 Galera  širokospektrálny herbicíd proti vzídeným burinám v repke, horčici a kukurici
 Galigan 240 EC  preemergentný herbicíd proti dvoklíčnolistovým burinám v kukurici, cibuli a lesnom hospodárstve
 Gardoprim Gold Plus 500 SC  selektívny herbicíd určený na kontrolu širokého spektra burín v kukurici a slnečnici
 Garland Forte  ničí pýr a trávovité buriny vo všetkých dvojklíčnolistových plodinách
 Garlon 4 EC arboricíd a herbicíd , nepoškodzuje trávy
 Glean 75 WG  herbicíd na komplexné ošetrenie obilnín, ľanu a tráv na semeno, pre základné jesenné ošetrenie ozimných obilnín proti metličke a odolným dvojklíčnolistovým burinám za bezkonkurenčnú cenu
 Glyfogan 480 SL  systémový, neselektívny herbicíd v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a nepoľnohospodárskej pôde
 Goal 2 E proti burinám v slnečnici a cibuli
 Goltix Top  selektívny herbicíd na ničenie burín v cukrovej a krmnej repe
 Gramin  selektívny herbicíd na ničenie trávovitých burín v poľn. plodinách
 Granstar 75 WG  základný herbicíd ozimných i jarných obilnín proti veľmi širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného
 Grodyl 75 WG  herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu dvojklíčnolistových burín,
 najmä lipkavca a kapustovitých burín v ozimných a jarných obilninách
 Herboxone  selektívny rastový herbicíd určený na postemergentnú likvidáciu širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v obilninách, kukurici, na lúkach, pasienkoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Huricane  proti dvojklíčnolistovým burinám v pšenici, raži a tritikale
 Husar  selektívny širokospektrálny herbicíd pre použitie v pšenici ozimnej, raži a tritikale
 Istroekol  adjuvant na zvýšenie biologickej účinnosti vybraných pesticídov
 Kantor Plus  ničí široké spektrum dvojklíčnolistových burín vo všetkých obilninách
 Kapazin  neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednoročných a trvácich burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie
 Kaput Harvest  postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín na omej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde
 Kerb 50 W  herbicíd na ničenie širokého spektra burín v repky ozimnej a ďalších poľnohospodárskych a záhradných plodinách a lesnom hospodárstve
 Kontakttwin  herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burínv cukrovej a krmnej repe
 Laudis OD  postemergentný selektívny systémový herbicíd na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín v kukurici
  
 Lentipur 500 FW  na ničenie metličky obyčajnej, psiarky roľnej a dvojklíčnolistových burín v ozimnej pšenici, ozimnej raži, ozimnom jačmeni a tritikale bez podsevu
 Leopard 5 EC  elektívny postrekový herbicíd určený na postemergentné ničenie trávových burín v širokolistových poľnohospodárskych plodinách
 Lintur Premium  selektívny herbicídny prípravok určený na postemergentné ošetrenie obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám
 Logran 20 WG  selektívny herbicíd určený k ničeniu odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách (okrem ovsa) bez podsevu
 Lontrel 300  herbicíd pre postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín
 Lumax 537,5 SE  selektívny herbicíd širokého spektra na účely účinného boja proti trávy a listnatých burín v cukrovej trstine
  
 MaisTer  postemergentný selektívny systémový herbicíd na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín v kukurici
 Mamba  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Maraton  herbicídny postrekový prípravok na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v obininách
  
 Merlin 750 WG  herbicídny prípravok vo forme vodorozpustného mikrogranulátu určený
 na reguláciu výskytu jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v kukurici
 Metriphar 70 WG  herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie burín v zemiakoch, rajčiakoch, v hrachu, sóji a v lucerne
 Milagro Extra 6 OD  selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie pýru plazivého, jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici
  
 Mustang  proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici
 Mustang Forte  proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici
 Optica Trio  selektívny rastový herbicíd, určený na postemergentnú likvidáciu širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v obilninách, ovocných sadoch a vinohradoch, na lúkach, pasienkoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Pardner 22,5 EC  selektívny herbicíd s rýchlou účinnosťou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách vrátane obilnín s podsevom a v kukurici
 Pendigan 330 EC  preemergentný pôdny herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v rôznych plodinách
 Pike  určený k ničeniu dvojklíčnych jednoročných burín v plodinách pšenica ozimná a jačmeň jarný
 Pledge 50 WP  je kontaktný herbicíd, ničí buriny ako pôdny herbicíd v štádiu klíčenia pri preemergentnom použití, v prípade postemergentného použitia pôsobí ako pôdny, aj ako kontaktný herbicíd, ktorý neprechádza do systému rastliny
 Proponit 720 EC  preemergentný herbicíd určený na chemické ničenie jednoročných trávovitých a niektorých dvojklíčnolistových burín v kukurici, slnečnici v zemiakoch a v repke
 Protugan Super  na ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách
 Pulsar 40  selektívny herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v sójí a v slnečnici
 Puma Extra  určený na ničenie ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale
  
 Racer 25 EC  na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici, zemiakoch, kukurici a v ozimnej pšenici
 Reglone  postrekový neselektívny, kontaktne pôsobiaci prípravok určený na desikáciu poľných plodín a zelenín a na ničenie burín v poľných plodinách, ovocných sadoch, viniciach a v lesnom hospodárstve
 Roundup Biaktiv  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Roundup Turbo  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Sekator OD  selektívny herbicíd určený na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových burín v obilninách okrem ovsa siateho
 Sencor 70 WG  selektívny postrekový herbicíd určený na ničenie burín v porastoch zemiakov, hrachu, lucerny, rajčiakov a sóje
 Spectrum  herbicídny postrekový prípravok na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam
  
 Starane 250EC pre postemergentné ošetrenie obilnín a maku
 Stomp 330 EC  selektívny herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín, prosovitých tráv a metličky obyčajnej v poľnohospodárskych plodinách
 Stratos Ultra  herbicíd určený na ničenie trávovitých burín a pýru v poľnohospodárskych plodinách
 Successor T  herbicíd do kukurice proti jednoročným trávovitým a dvojkličnolistovým burinám
 Sultan 50 SC  na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimnej a jarnej repke
 Teridox 500 EC  selektívny herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej a jarnej
 Titus 25 WG  postemergentný herbicíd do kukurice a zemiakov komplexný spôsob ničenia vytrvalých a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch
 Titus Plus WG  selektívny prípravok vo forme vo vode dispergovateľného granulátu na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici
 Tolurex 50 SC  na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách
 Tomigan 250 EC  na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách bez podsevov, kukurici, sadoch, zelenine, rasci, okrasných rastlinách, trávnikoch a v trávach na semeno
 Torinka  neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom
 Touchdown system S4  neselektívny herbicíd na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde
 Trophy gold proti burinám v kukurici a slnečnici
 Verdict 25 WG  je postemergentný systémový herbicíd, účinkuje cez listovú plochu
 Vulkan proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici
 Wing P  herbicídny prípravok na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam
 Zeagran 340 SE  na ničenie láskavca a dvojklíčnolistových burín v kukurici